طراحی سایت
مدیریت شورای انضباطی
معرفی شورای انضباطی دانشجویان

معرفی شورای انضباطی دانشجویان

دانشگاهها به تحقیق یکی از ارکان مؤثر در حرکت انقلاب و تنویر افکار مردم محسوب می شوند و اهمیت نقش دانشجویان به عنوان نخبگان نسل جوان در مراحل مختلف پیروزی انقلاب، تثبیت نظام و دفاع از آن انکار ناپذیر است. از این رو، مسائل فرهنگی دانشگاه ها و صیانت از جایگاه و منزلت رفیع آنها همواره به عنوان یکی از محورهای اصلی در کلام امام(ره) و رهنمودهای مقام معظم رهبری (مدظله) مورد عنایت خاص بوده است.

پاسداری از جایگاه رفیع دانشگاه و کمک به سالم نگهداشتن محیط های آموزشی و پژوهشی و تأمین حقوق عمومی دانشگاهیان از طریق ترغیب دانشجویان به حفظ کرامت دانشجویی و مقابله با بی نظمی، هنجارشکنی و نادیده گرفتن حقوق فردی و اجتماعی دیگران از اهداف مهمی محسوب می شوند که کمیته های انضباطی در راستای کمک به تحقق آنها تشکیل می گردد.

برخورد سطحی با تخلفات دانشجویان و صدور حکم بدون توجه به اثرات تبعی آن بر روابط خانوادگی و اجتماعی دانشجو و تأثیر تربیتی و فرهنگی آن در افراد مختلف یا دیگر دانشجویان، پیامد مثبتی در راستای رسیدن به جامعه ای با تخلفات کمتر به همراه نخواهد داشت. بنابراین ضروری است که در صدور احکام انضباطی، آثار تبعی اجرای احکام نیز مدنظر قرار گرفته و به گونه ای تصمیم گیری شود که اثرات منفی برخوردها به حداقل کاهش یابد.

پرهیز از استفاده ابزاری از کمیته های انضباطی در واکنش به اعتراضات و ناخرسندی دانشجویان نیز مورد تأکید است. ایجاد و حفظ جوّ صمیمیت ، تفاهم و اعتماد از طریق حل و فصل مسائل دانشجویان و پاسخگویی به مشکلات و پرسش های آنان نیازمند سعه صدر و پذیرش فضای انتقاد و گفتگو است.

در هر حال شوراهای کمیته انضباطی که به اختصار شورای انضباطی نامیده می شود به عنوان نهادی حساس در مجموعه مدیریت دانشگاه موظف است که ضمن انجام مسؤولیت خود در رسیدگی به تخطی دانشجویان از منش دانشجویی و اخلاق متعالی، وظایف اساسی دانشگاه در راستای رشد استعدادهای دانشجویان و تقویت روحیه استقلال و اعتماد به نفس در آنان را مدنظر داشته و از هرگونه برخوردی که موجبات تحقیر و توهین به دانشجو را فراهم می کند، اجتناب ورزد و برخوردی توأم با حفظ آبرو و حیثیت اجتماعی دانشجو به آنان داشته باشد که از اولین مراحل ارشاد و تذکر آغاز می شود.