طراحی سایت
مدیریت شورای انضباطی
نمایش خبر
آشنایی با ماده 4 از بخش 3 شیوه نامه انضباطی دانشجویان
آشنایی با ماده 4 از بخش 3 شیوه نامه انضباطی دانشجویان (1394/09/02)
روابط عمومی معاونت دانشجویی: قابل توجه دانشجویان گرامی، مطابق ماده 4 از بخش 3 شیوه نامه انضباطی: شوراهای انضباطی دانشگاهها می توانند، به کلیه گزارشهای رسیده در مورد دانشجویان از سوی هر یک از اشخاص حقیقی یا حقوقی در داخل یا خارج از دانشگاه رسیدگی و در صورت احراز وقوع تخلف در حد اختیارات خود حکم صادر نماید.

روابط عمومی معاونت دانشجویی: قابل توجه دانشجویان گرامی، مطابق ماده 4 از بخش 3 شیوه نامه انضباطی: شوراهای انضباطی دانشگاهها می توانند، به کلیه گزارشهای رسیده در مورد دانشجویان از سوی هر یک از اشخاص حقیقی یا حقوقی در داخل یا خارج از دانشگاه رسیدگی و در صورت احراز وقوع تخلف در حد اختیارات خود حکم صادر نماید.The comment feature is locked by administrator.
Sort by: