طراحی سایت
مدیریت شورای انضباطی
نمایش خبر
آشنایی با تبصره 8 ماده 4 از بخش 3 شیوه نامه انضباطی
آشنایی با تبصره 8 ماده 4 از بخش 3 شیوه نامه انضباطی (1394/09/02)
روابط عمومی معاونت دانشجویی: قابل توجه دانشجویان گرامی، مطابق با تبصره 8 ماده 4 از بخش 3 شیوه نامه انضباطی: صدور احکام انضباطی درخصوص دانشجویان تنها از طریق شوراهای انضباطی صورت می گیرد و سایر نهادها یا مسئولان دانشگاه جز در مقام اجرای احکام صادر شده از سوی شوراهای انضباطی مجاز به صدور یا اجرای مفاد هیچ یک از تنبیهات انضباطی نمی باشد.

روابط عمومی معاونت دانشجویی: قابل توجه دانشجویان گرامی، مطابق با تبصره 8 ماده 4 از بخش 3 شیوه نامه انضباطی: صدور احکام انضباطی درخصوص دانشجویان تنها از طریق شوراهای انضباطی صورت می گیرد و سایر نهادها یا مسئولان دانشگاه جز در مقام اجرای احکام صادر شده از سوی شوراهای انضباطی مجاز به صدور یا اجرای مفاد هیچ یک از تنبیهات انضباطی نمی باشد.The comment feature is locked by administrator.
Sort by: